Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i može biti: nominalno, redovno i počasno.

Nominalni član/ica može postati svaki državljanin/ka Republike Hrvatske od petnaest do osamnaest godina starosti ispunjavanjem pristupnice. Nominalni članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja. Svaki nominalni član/ica Udruge s navršenih osamnaest godina starosti može prijeći u redovno članstvo izjavom te uplatom članarine.

Redovni član/ica može postati svaki poslovno sposobni državljanin/ka Republike Hrvatske od osamnaest do dvadeset i devet godina starosti ispunjavanjem pristupnice, uplaćivanjem članarine te zaokruživanjem željenog statusa redovnog člana/ice Udruge. Svi redovni članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge te mogu birati i biti birani u tijela Udruge. Svaki redovni član/ica Udruge s navršenih trideset godina starosti gubi status redovnog člana/ice Udruge te automatski dobiva status pridruženog člana/ice Udruge.

Počasni član/ica može postati svaki državljanin/ka Republike Hrvatske ili stranac/kinja bez obzira na dob, te svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strana pravna osoba, koji su značajno pridonijeli radu Udruge. Odluku o primanju u počasno članstvo Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog bilo kojeg  člana/ice Udruge uz unaprijed dostavljeno obrazloženje. Počasni članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja.

 

Svi članovi/ice Udruge imaju sljedeća prava:

•   biti informirani o radu Udruge

•   iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike

•   sudjelovati u radu Udruge i radu tijela Udruge

•   imati uvid u sve dokumente i odluke tijela Udruge

•   predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge

•   doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge sukladno svojim mogućnostima

Samo redovni članovi/ice Udruge imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

 

Svi članovi Udruge imaju sljedeće obveze:

 •   poštivati Zakon Republike Hrvatske, Statut Udruge te odluke tijela Udruge

•    dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge 

•    plaćati članarinu sukladno odluci Skupštine Udruge

•    sudjelovati u radu tijela Udruge čiji su članovi/ice

•    poštivati i štititi ugled i interese Udruge

 

Upravni odbor Udruge može izreći opomenu članu/ici Udruge koji ne postupa u skladu sa Zakonom i/ili Statutom udruge te narušava ugled Udruge. 

Upravni odbor Udruge može javno pohvaliti člana/icu Udruge koji je zaslužan za rast ugleda Udruge ili za izvanredna dostignuća u radu Udruge.

 

Članstvo u Udruzi može prestati:

•    dobrovoljnim istupanjem iz članstva Udruge na zahtjev člana/ice Udruge

•    neispričanim nedolaskom na dvije uzastopne sjednice Skupštine Udruge

•    isključenjem iz članstva Udruge temeljem odluke Skupštine Udruge

 

Skupština Udruge donosi odluku o isključenju iz članstva Udruge člana/ice Udruge koji ne postupa u skladu sa Zakonom i/ili Statutom Udruge te narušava ugled Udruge na prijedlog bilo kojeg člana/ice Udruge uz unaprijed dostavljeno obrazloženje. Član/ica Udruge ima pravo žalbe protiv odluke o isključenju iz članstva Udruge u roku od 14 dana od dana primitka odluke. Skupština Udruge preispituje odluku o isključenju iz članstva Udruge na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine Udruge.

Svi članovi/ice Udruge dužni su plaćati članarinu udruge. Odluku o iznosu i uvjetima plaćanja članarine Udruge za svaku kategoriju članstva Udruge posebno donosi Skupština Udruge.

Evidenciju članstva Udruge vodi Tajnik/ica Udruge. Tajnik/ica Udruge rješava sva pitanja vezana uz članstvo Udruge.